Vertrouwenspersoon

Femke Ronnes – vertrouwenspersoon

Soms gebeuren er zaken, binnen de vereniging, waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Dit kunnen uiteenlopende kwesties zijn zoals bijv; verbaal of fysiek geweld, discriminerende en racistische uitingen maar ook seksueel (machts)misbruik en seksuele intimidatie. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Meestal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een trainer, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. Deze vormt een soort filterfunctie richting het bestuur. Bij meldingen wordt samen met deze vertrouwenspersoon een plan van aanpak opgesteld. Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem/haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen.
Femke Ronnes
06-30189781